رفته بودم شهر تو .... سر کوچه اتان .... بعد سالها  .....

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد ؟؟؟؟