بزن رعد .... ببار باران ..... تیره تر شو آسمــــــان

شد سه سال نوشا .... آخرین باری که دیدمت را می گویم .... یادش بخیر ، چه دلنشین بود آخرین نگاهت ، آخرین خنده ات.... انگار سردی تمام دوریهــــــــا را می دانستی که آنروز ، آخرین نگاه و آخرین خنده ات  اینهمه آتشین بود ..... و من هنوز میسوزم از دوریت نوشا .

ای تو دور از من و

از من بیــــزار

بار دیگر به من ارزانـــــی دار

شعر ناب دیــــــدار ......

پی نوشت 1 : امروز ، به یاد آنروز ، از گوجه سبــــزهای همان درختی خوردم  که دقیقا سه سال پیش برایت آوردم ... از گوجه سبزهای درخت حیاط خانه امان 

پی نوشت 2 : راستی دیدی اردیبهشت امسال هم تمام شد و از تو خبـــری نشد نوشا