جام می و خون دل , هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت , اوضاع چنین باشد . . . .

بزرگداشت حافظ گرامیباد