خدایی که مهربانتر از پدر و مادر است

حافظ و نگهدار من است ....