می نويسم همه با تو نبودن ها  را

                 گريه  اين گريه  اگر بگذارد.....