تک به تک با مژه هایت دل من مشغول است

میله های قفسم را نشمارم چه کنم ؟