دلم برت تنگ شده .... همین .... و به همین سادگی......کاش بودی... در تمام لحظه های بی نهایت