مقابل پنجره ات نرده کشیده ای
تا عاشقانت دخیل ببندند
و من بیمناکم از
کلیدی که قفل احساست را بگشاید

و دستی که پنجره ات را