من هر روز در تلاشم تا
خاطرم بماند....
و تو هر شب دعا میکنی
که فراموش کنی......
...... ُخاطراتمان... چه بلاتکلیف اند ُ.....