ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد

گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد