...و رفت
در باور ما چگونه بگنجد که حجم مصیبت باور نکردنی است