بر آتش تو نشستیم و دود آه بر آمد

تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی