چکی به مبلغ يک تماس ۵ دقيقه ای برايت می فرستم

هر چند که اميدوار نيستم شماره تلفن دوست قديمی ات را به خاطر داشته باشی