با آن نگاه روشن مواج دریا اگر سلام نگوید .... نماندنی ست

در ذهن هر کلام

اگر

رد پای عشق راهی نبرده است ....کتابی نخواندنی ست