با هر چه عشق نام ترا ميتوان نوشت

با هرچه رود راه ترا ميتوان سرود

بيم از حصار نيست که هر قفل بسته را

با دستهای روشن تو ميتوان گشود