ن ...  عزیز

هر ستاره شبی است که از تو دورم

....و آسمان چه پر ستاره است امشب......