بیا تا برایت بگویم

چه اندازه تنهایی من بزرگ است

و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمیکرد

و خاصیت عشق این است

سلام زاده ماه لطافت... سلام برگزیده و منتخب سالیان دور و هنوز

چیزی نمیگویم

فقط این را میدانم که دلم برایت بیش از آنی که بیندیشی تنگ شده....

پس کی می آیی تا انتقام تشنگی ام را کوزه های شکسته بگیرم

پس کی می آیی تا تنگ در آغوشت گیرم و از سیاهی چشمانت روزگارم را روشن کنم

پس کی می آیی دختر سه شنبه های خاکستری