دلم لاله عاشق آهاي بنفشه تر


نكن غنچه نشكفته قلبم رو تو پرپر


من كه دل به تو دادم چرا بردي ز يادم


بگو با من عاشق چرا برات زيادم


آهاي صداي گيتار آهاي قلب رو ديوار


اگه دست توي دستام نذاري خدانگهدار


خدانگهدار...