از آخرین بار.... از آخرین باری که دیدمت، زیاد نگذشته  .... همین دمدمای صبح ( در خواب ... )