پروانه ها آنقدر كوچكند كه جای كسی را تنگ نميكنند

ولی باز هم فروتنانه خود را از ميان تا ميكنند....!!