نوشا ... ماه را ببین در مشرق آسمان ... 

کامل است , مثل زیبایی تو 

و بی تابانه می تابد , مثل دل من .... 

پی نوشت : امیدوارم دیده باشی ... مخصوصا ستاره ای که شبیه ..........