در جمع من و این بغض بی قرار ، جای تو خالی

در جمع من و این بغض بی قرار ، جـــــای تو خــــالی

در جمع مـــــــن و این بغض بی قرار ، جــــای تــــــــو خالــــی