به تو حاصلی ندارد ، غـــــــم روزگار گفتن

که شبی نخفته باشی ، به دراز نای سالی ...