يکی داشتو يکی نداشت،
   اونی که داشت تو بودی و اونی که تو را نداشت من بودم!
   يکی خواستو يکی نخواست،
  اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن را نخواست من!
  يکی بود پس کی نبود!
  يکی بودو يکی نبود و اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم!
  يکی آورد و يکی نياورد،
  اونی که آورد تو بودی و اونی که جز تو به هيچ کس ايمان نياورد
  من بودم!
  يکی برد و يکی نبرد،
  اونی که برد تو بودی و اونی که دل به تو باخت من بودم!
  يکی گفتو يکی نگفت،
  اونی که گفت تو بودی و اونی که دوست دارم را به هيچ کس
  جز تو نگفت من بودم!
   يکی ماندو يکی نماند،
   اونی که ماند تو بودی و اونی که بدون تو نمی تونست بمونه من بودم!
  يکی رفتو يکی نرفت،
  اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر تو، تو قلب هيچ کس نرفت من!!