دیگر مرا نمی خواند

دیگر مرا یاد نمی کند

و من مانده ام در سایه درخت انتظار

 و لحظه ها را می شمارم

شاید  ن...ن عزیزم در راه باشد ( خودش گفته بود که می آید )

دیگر حتی سرابی مرا دلخوش نمی کند

آه.....

 

دیر زمانی است که در تپشهای عشق فروریخته ام

******

کجایی دختر خوب سه شنبه های خاکستری 

آیا سهم من از این همه دلتنگی تنها نظاره آسمان آن دور دستهاست که بالای سر شهر پر از خاطر و خیال تست

آیا سهم من از دلتنگی شمردن روزها و شبهایی است که نیستی

پس کی می آیی مسافر غریب دوست داشتنی