سيبی رها بودم بر پهنه آب

کاش دستهايت نزديک بودند

.... ستاره ای پنهان بودم بر پهنه آسمان

کاش چشمان درشت سياهت مرا ميچيدند