اگر از پایان گرفتن غم هایت
نا امید شده ای،
به خاطر بیاور
...
زیباترین صبحی را که تا به حال تجربه کرده ای،
مدیون صبرت
در برابر سیاه ترین شبی هستی
که هیـچ دلیلی برای تمام شدن نمی دید!