هنوز ادامه دارد.... ۱۷ روز است که برایم نوشته ای نگذاشته ای.... برای منی که هر روز منتظر نوشته هایت هستم .... تنها دلخوشی ام همین تماس اینترنتی بود که........

هنوز ادامه دارد ..... ۶۲ روز است که صدای قشنگت را نشنیده ام....... هر روز پیغامهای تلفنی ام را نا امیدانه چک میکنم

هنوز ادامه دارد ..... ندیدنت را میگویم..... شد ۶۲۵ روز ..... هر روز..... پس کی می آیی دخترک کوچه پس کوچه های صبوری

  هنوز این زندگی .... ادامه دارد.... بی تو !!!!!

ن...  عزیز باور کن دیگه تحمل ندارم..... دلم برات یه ذره شده .... ترووووخدا .....