دلم برای کودکی هايم تنگ شده است

نميدانی

هنوز هم فکر ميکنم بچگی کرديم بزرگ شديم.....