پاي سروي جويباري زاري از حد برده بود

 هاي هاي گريه  در پاي توام آمد به ياد