تنهایی شاید یه راهه ....   راهیه تا بی نهایت .....

قصه همیشه تکرار .........  رفتن و ... رفتن و ..... رفتن