من تمنا كردم

كه تو با من باشي

تو به من گفتي

- هرگز، هرگز!

پاسخي سخت و درشت!!!

و مرا  غصه اين

هرگز

كشت...

/ 0 نظر / 2 بازدید