راز یک ستاره ...

من با امید مهر تو پیوسته زیستم ....

ـ بعد از تو ؟

این مباد ... که بعد از تو نیستم ....

آنشب قرار نبود من بیایم ... اما به اصرار دوستان آمدم ... گویی تقدیر دست مرا گرفت و روبروی تو نشاند... آنشب برای هر آنکس که آسمان را می دید  تجربه ای به یاد ماندنی یود ...چه شهاب بارانی بود ... آنشب آسمان پر بود از شهاب ... چشمها و نگاهها و حواسها همه به آسمان ... من اما ... فقط ترا می دیدم در آن تاریکی .... همه , شهابها را رصد میکردند ، من ترا به نظاره ایستاده بودم .... طعم صدای گرم  تو  در آن نیمه شب پاییزی ، دلم را فرو ریخت ... زیبایی شاعرانه ات از هر ستاره ای  روشنتر بود ... عاشقت شدم ... به همین سادگی ... ( بعدها گفتی) آنشب در دلت دعا میکردی کسی عاشقت شود که برای همیشه دوستت بدارد... بزرگترین شهاب هم درخشید ... زمین چون روز روشن شد .... و استجابت دعایت را خدا اینگونه جاری کرد : چند قدم آنسوتر در دلم گفتم : دوستش خواهم داشت ، تا همیشه ....

15 سال از آن شب قشنگ میگذرد ...آن شب  حتی اسمت را هم نمی دانستم  .... فقط یادم می آید صبح که رسیدم خانه سررسیدم را باز کردم و نوشتم " با من صنمــــا  ، دل یک دله کن " ( هنوز دارمش )

15 سال از آن شب قشنگ می گذرد ...  و من هنوز افسوس می خورم که کاش آن شب  اینگونه دعا می کردی" کسی عاشقت شود که برای همیشه دوستت بدارد و همیشه کنارت باشد" ........ شاید الان اینهمه بین ما فاصله و دوری نبود ...

15 سال از آن شب قشنگ گذشت  .... یعنی چیزی حدود 5500 شبانه روز ... باورم نمیشود : یعنی یک شب با  تو تا صبح بیدار بودم و 5500 شب با یادت گذرانده ام ...

15 سال  از آن شب قشنگ گذشت ... اما تو هنوز برایم همان تازگی روزهای اول را داری ... هنوز وقتی تلفنی حرف میزنیم دلم میلرزد ... شعر که برایت می خوانم  تپق می زنم ....ساعتها  به عکست خیره می شوم ... اسمت را هر جا ببینم دست میکشم  ، یواشکی می بوسم ... نیمه شبها  به سقف خیره میشوم ، به تو فکر میکنم ، اشک می ریزم ... ( از تو چه پنهان ملحفه را گاز میگیرم که صدای هق هق مرا کسی نشنود ... )

15 سال از آن شب قشنگ گذشت ... سه شنبه است ... سه شنبه شبی خاکستری ...... فردا پستچی برایت بسته ای خواهد آورد ... هیچ نام و نشانی از من ندارد ... اما تو خوب می دانی کدام دست ها ( و با چه وسواسی ) آنرا کادو کرده ....همان دست هایی که بیش از هر کسی برایت رو به آسمان  دعا کرده ... همان دست هایی که از تقدیر و سرنوشت مشت میشود و به دیوار و زمین کوبیده میشود ... همان دست هایی که از درماندگی و ناتوانی روی صورت کشیده میشود و هی لای موها می رود ...همان دست هایی که دیدی روزی که رفتی چقدر یخ کرده بودند ...  و هنوز سردند نوشا ...

راستی قرار این شب قشنگمان که یادت نرفته ... با هم چشمانمان را ببندیم ، بهم فکر کنیم و در پشت پلکهایمان با هم زندگی کنیم ( لا اقـــل همین امشب )

تنها تو را ستودم

آن سان ستودمت که بدانند مردمان

محبوب من به سان خدایان ... ستودنی ست

/ 0 نظر / 2 بازدید