فرق میان من و تو ....

میدانی .... شباهت میان من و تو دراین بود : هر دو پاییز عاشق شدیم     و تفاوت ما دراین که : تو به آنکه میخواستی رسیدی و من هیچوقت به تو نرسیدم......

جای من خالیست
جای من در عشق
جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار
جای من در شوق تابستانی آن چشم
جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت
جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت
جای من خالیست
من کجا گم کرده ام آهنگ باران را
من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟؟؟؟؟؟؟؟
من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟؟؟؟؟؟؟؟.....

......جای من خالیست
جای من در میز سوم در کنار پنجره خالیست
جای من در درس نقاشی
جای من در جمع کوکبها
جای من در چشمهای دختر خورشید
جای من در نمره های بیست
جای من در زندگی خالیست

/ 0 نظر / 6 بازدید