يکی داشتو يکی نداشت،    اونی که داشت تو بودی و اونی که تو را نداشت من بودم!    يکی خواستو يکی نخواست،   اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن را نخواست من!   يکی بود پس کی نبود!   يکی بودو يکی نبود و اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم!   يکی آورد و يکی نياورد،   اونی که آورد تو بودی و اونی که جز تو به هيچ کس ايمان نياورد   من بودم!   يکی برد و يکی نبرد،   اونی که برد تو بودی و اونی که دل به تو باخت من بودم!   يکی گفتو يکی نگفت،   اونی که گفت تو بودی و اونی که دوست دارم را به هيچ کس   جز تو نگفت من بودم!    يکی ماندو يکی نماند،    اونی که ماند تو بودی و اونی که بدون تو نمی تونست بمونه من بودم!   يکی رفتو يکی نرفت،   اونی که رفت تو بودی و اونی که به خاطر تو، تو قلب هيچ کس نرفت من!!

'); document.write(''); ini=1; gstep=1; function iMouse(){ my=event.y;mx=event.x; } document.onmousemove=iMouse function dim(){ ini-=gstep; dt=setTimeout('dim()',10); if (ini 14){ clearTimeout(gt); dim(); } } function stars(){ ie.style.top=document.body.scrollTop; for (i=0; i

/ 0 نظر / 2 بازدید