امروز عزيزم چيزی جز اين نمی نويسم كه .... كه اگر اشتباه نكنم ششصد روز از نديدنت ميگذرد.... آری ششصد روز..... آيا باز روزی خواهد رسيد كه چشمان قشنگ هميشه روشن ترا ببينم......

در اين جنگ روزگار و زندگی .... روزی برای هميشه ترا در آغوش كشيدم و گفتم خداحافظ.....

/ 0 نظر / 2 بازدید