حساب

....زندگی

              زنگ تفريح است

                                   زنگ بعد..... حساب داريم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید