شايد

ن...ن عزيز

شايد پس فردا به دياری بيايم که ترا عاشق شدم

شايد به شهری بيايم که غريب آمدم و آشنا رفتم

شايد به تو بيش از انکه بينديشی نزديک شوم

و تو نمی دانی....

/ 0 نظر / 2 بازدید