ساحل

 

 

دو شعر برای تو  ,,, یک هفته از آن دوشنبه قشنگ گذشت

 

باران را به خانه دعوت کردم

آمد، ماند،‌ و رفت،

شاخه گلی برایم جا گذاشته بود.

 

آفتاب را به خانه دعوت کردم

آمد، ماند، و رفت،

آینه کوچکی برایم جا گذاشته بود.

 

درخت را به خانه دعوت کردم

آمد، ماند، و رفت

شانه سبزی برایم جا گذاشته بود.

 

تو را به خانه دعوت کردم

تو، زیباترین دختر جهان!

و آمدی

و با من بودی

و وقت بازگشت

گل و آینه و شانه را با خود بردی،

و برای من شعری زیبا

 جا گذاشتی و من کامل شدم....

ّّّّّّّّّّّّّ××××××××××××××

به "ساحل" ی رفتم

که "دریا" نداشت

"دریا"ش , 

تو بودی 

که پرواز کرده بودی ...

/ 0 نظر / 2 بازدید