حس این روزها ....

میدانی چه حسی دارم ؟ فرض کن راهی را بایستی بروی .... پس از طی مسافتی دیگر کفشهای کهنه و پاره به کارت نمی آیند ... اذیتت میکنند ... خسته ات میکنند ...... حالا نوبت یک جفت کفش نو است تا بقیه راه زندگی را بروی ... کفشهای قدیمی را رها میکنی و میروی ... تو میروی و دور میشوی  ، همراه قدیمی میماند وجاده ، کفشهای قدیمی میماند و ده سال خاطره همراهی .... ده سال .... میدانی چه حسی دارم؟؟؟؟ حس کهنه کفشی به جا مانده در جاده های خاکستری....

/ 0 نظر / 6 بازدید