آرزو

همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی

چه زیـان ترا  که من هم ، برسم به آرزویـی

به کســـی جمال خـــود را ، ننموده ای و بینـــم

همــه جا  به هر زبانــی  ،  بود از تـــو گفت و گویی

/ 0 نظر / 4 بازدید