بدون شرح - از عكسهاي برتر سال ۲۰۰۵

Picture1.jpg?uniq=l02fve

از اينكه باهات خيلي وقته حرف نزدم خيلي دلم گرفته.... دوست دارم برام زنگ بزني و از خودت ... حال و احوالت ... غم وغصه هات .... كارت .... كي آمدنت و و و و .... برام شيرين زبوني كني ... عسلم

/ 0 نظر / 3 بازدید