فراموشی

چه روزهای قشنگی را فراموش کرده ای نوشا

خوشا به حالت

                کاش بدانی

                          " فراموشی و فراموش کردن " چه موهبتی است

                                                                                      قدرش را بدان . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید