به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد بر چینم

خیلی ناراحت شدم وقتی امروز فهمیدم حالت بده

ن... عزیزم

کاش اونجا بودم و ازت پرستاری میکردم... تا صبح برات بیدار میموندم... میبردمت یه دکتر خوب ....خاک بر سر من که هیچ وقت به دردت نمی خورم.....منو ببخش

/ 1 نظر / 4 بازدید

من هميشه شرمنده توام