خم ابروی تو در صنعت تيراندازی

برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید