سه شمع ...

در تاريکی سه شمع روشن ميکنم....

يکی را برای بودنت....

يکی را برای ديدنت ....

يکی را برای بوسيدنت.....

خيلی دوست دارم هر سه را خاموش کنم برای لحظه ای  در آغوش کشيدنت......

/ 0 نظر / 6 بازدید