اشک

خنده ام میگیرد ، پس از این همه سال باز هم برای تو میگریم ، برای تو رسوا  میشوم .....

اشـــکــم بــرون می افــکنــد ،

                                       راز  درون پــــــرده را

آری شکـــــایـــت هـــــــــا بود ،

                                       از خانـــه بیـــرون کــرده را . . . .

/ 0 نظر / 4 بازدید