خداحافظی نکردی نــوشــــــــــــــا...

به خانه اتان که می آیی میشوی همان نوشای همیشگی من ..... دلم میخواهد بگویم برای همیشه بمان ، اما .....

عزم سفر که میکنی ، دلم میشکند و دوباره خودم را حاضر میکنم برای بی تو بودنهای همیشگی .... دلم میشکند ، دلم میشکند . . . اشک میریزم

همیشه این تویی که میروی  . . .  همیشه این منم که می مانم .....

یادت باشد اینبار خیلی دلم بیشتر از همیشه گرفت .... در تنهایی مطلق تنها منتظر تلفنی از تو بودم که بگویی که میروی ..... اما اینبار هم خداحافظی نکردی نوشــــــا.....

/ 0 نظر / 5 بازدید