نقش

کار از گذاشتن يک پيغام کوتاه از تو نيز گذشته است

حداقل شعر زير را بلند بخوان

مثل تمام زمزمه های من

 

 

آسمان سربی رنگ

من درون قفس سرد اتاقم

دلتنگ

می پرد مرغ نگاهم تا دور

 
آه  باران باران
پر مرغان نگاهم را شست
 
از دل من اما
 
چه کسی
نقش ترا خواهد شست.....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید