تو؟؟؟

تو تو تو تو تو تو

تو تو تو تو تو تو تو

تو تو تو تو تو تو تو تو

تو با من چه کرده ای که از يادم نمی روی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟

؟؟

؟

/ 0 نظر / 2 بازدید